Probleemgestuurd onderwijs

Bij TOPmavo werken jullie aan de vaardigheden met probleemgestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat jullie leren vanuit een stelling, vraag of een ander probleem. Door een vaststaand patroon van stappen de zevensprong lossen jullie in een werkgroep de mystery op.

Bijzonder aan deze werkwijze is dat iedereen een andere taak/rol opneemt in de werkgroep. De belangrijkste rollen zijn de gespreksleider en de notulist.

De zevensprong 

Bij TOPmavo werk je altijd in een werkgroep volgende de stappen van de zevensprong:

  1. Begripsverheldering

  2. Formuleren probleemstelling

  3. Brainstorm

  4. Probleemanalyse

  5. Leerdoelen formuleren

  6. Zelfstudie

  7. Nabespreking

Gespreksleider 

De gespreksleider is de voorzitter van de werkgroep. Deze leerling stroomlijnt het leerproces door de mensen in de werkgroep te laten spreken, belangrijke uitspraken samenvat en samen met de werkgroep bepaalt of de input van een groepslid waardevol is voor nader onderzoek.

Notulist

De notulist heeft een belangrijke taak. Deze noteert alles wat besproken is in de werkgroep op een zodanige manier dat zaken makkelijk terug te vinden zijn.

 

Tutor

De docent die jullie groepje begeleidt is de tutorIn de eerste periode zijn de tutoren van de TOPmavo Mevrouw Van Duijne en Meneer Van Erp. In de loop van het jaar zullen Mevrouw Lozekoot, Mevrouw Konings en Mevrouw Thomas ook de rol van tutor op zicht nemen voor een periode.

Teamwerk
Taken gespreksleider en notulist tijdens de zevensprong

Tijdens TOPmavo-lessen rouleren de rollen in de werkgroepen. Dat betekent dat iedereen in elke periode een keer de gespreksleider en notulist is. Tijdens de zevensprong hebben de voorzitter en notulist specifieke taken. 

Begripsverheldering

Gespreksleider

Nodigt iedereen uit om het probleem te lezen, checkt vervolgens of iedereen het probleem gelezen heeft.  

Daarna checkt de gespreksleider op moeilijke begrippen in het probleem en sluit de gespreksleider af en gaat naar de volgende fase. 

Notulist

Maakt een bordindeling voor de aantekeningen en noteert de moeilijke begrippen.  

Formuleren probleemstelling

Gespreksleider

De gespreksleider vraagt naar mogelijke probleemstellingen aan de groepsleden, herhaalt kort en bondig de bijdragen van groepsleden en checkt of iedereen tevreden is met de probleemstellingen.  

Notulist

Noteert de probleemstellingen die de groep aandraagt.

Brainstorm

Gespreksleider

De gespreksleider laat één voor één de groepsleden aan het woord, vat bijdragen van groepsleden samen en stimuleert alle groepsleden om bij te dragen aan de brainstorm. Aan het eind van de brainstorm vat de gespreksleider de brainstorm samen. Belangrijk is dat de gespreksleider zorgt dat écht inhoudelijke discussie wordt bewaard voor de volgende stap.

Notulist

Vat kort en helder bijdragen van groepsleden samen in de aantekeningen en maakt daarbij onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.  

Probleemanalyse

Gespreksleider

Tijdens deze stap zorgt de gespreksleider ervoor dat alle punten uit de brainstorm aan bod komen en vat bijdragen van groepsleden samen,  vraagt door, zorgt voor diepgang in de discussie en let erop dat de groep niet afdwaalt van de kern. Daarnaast stimuleert de gespreksleider tot het leggen van verbanden en zorgt natuurlijk dat alle groepsleden bijdragen.

Notulist

De notulist vat kort en helder bijdragen van groepsleden samen en geeft verbanden aan in schema's.  

Leerdoelen formuleren

Gespreksleider

De gespreksleider vraagt naar mogelijke leerdoelen en herhaalt kort en bondig de bijdragen van groepsleden. Tot slot wordt ter gecheckt of iedereen tevreden is met de leerdoelen en of alle onduidelijkheden uit de probleemanalyse in leerdoelen zijn omgezet.  

Notulist

Noteert de leerdoelen.

Zelfstudie

Alle groepsleden

Iedereen gaat op zoek naar relevante literatuur, selecteert de juiste (delen van) bronnen en bestudeert zorgvuldig de literatuur aan de hand van de leerdoelen. Er worden antwoorden op de leerdoelen geformuleerd, bijvoorbeeld door het maken van een samenvatting.

Nabespreking

Gespreksleider

In deze laatste stap inventariseert de gespreksleider welke bronnen geraadpleegd zijn en herhaalt elk leerdoel en vraagt de groep naar antwoorden. De bijdragen van groepsleden worden samengevat en er wordt doorgevraagd naar details in  het onderzoek van de bronnen. Elk leerdoel wordt beantwoord, nabesproken en afgesloten.  ​

Notulist

De notulist maakt een aantekening voor iedereen en vat daarin kort en helder bijdragen van groepsleden samen, geeft verbanden aan, maakt schema's en maakt natuurlijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.